GREATWALL : 宣大山西三镇图说·卷2·大同左卫道辖威远路图说

首页 :: 索引 :: 修订历史 :: 最新评论 :: 待建页面 :: 登陆/注册 你好,3.238.252.196
宣大山西三镇图说 -〉卷之二
读者注意,本页中的内容尚未整理完毕。

大同左卫道辖威远路图说  本路原非旧设,其设而裁,裁而复者数矣.嘉靖三十九年云西多故,各城堡虽有辅车之势,猝难应援,复画地置将而设本路于此.所辖止威远,云石,威胡及威平,祁家河五堡,三守备,二操守,分边沿长三十九里九分,边墩五十座,火路墩八十八座.所统见在官军三千三百六十八员名,马骡一千七十六匹头,内援兵官军一千一百二十二员名,马八百九十七匹.夫自左卫而右卫,自右卫而本路,威边也.道途阻隔,冈阜崎岖,虏入即中断,望应援难矣.往岁右卫之围斗载未解,威远坐困可知.乃今所分之边,西直与平虏相接,西南各堡犹然为右卫所辖,五官堡外惟胡指挥堡,小马堡,三岔堡归并本路,其为民堡尚多,虽属本路,尚尔隔越,况右卫又隔越本路者哉.夫尽寸之地,利害倏关,在本路以越俎推诿,在右卫以瓯脱奉制,尚当调停劈画云.


威远城图说
  本城砖建于正统三年,低薄倾圯,万历三年复包修之,周五里八分零,高连女墙四丈,原设守备官一员,有卫所儒学,后添设参将驻扎焉.除援兵外,守备所领见在官军七百五十二员名,马骡一百二十六匹头.分边沿长二十五里三分,边墩二十六座,火路墩四十五座,内大头号坡,双山儿,小羊坡俱极冲,通大虏.边外酋首海不在下部落打喇兔等在泥河儿等处驻牧.本城地势平漫,无险可恃,嘉隆间虏数入犯,惟嘉靖四十三年覆军损将,其祸最惨.本城与右卫平虏辅车相依,声势颇可应援.若更精选练,厚储蓄,何外侮之足虞焉?


威胡堡图说
  本堡设自嘉自嘉靖二十三年,万历九年砖包,周二里五分零,高连女墙四丈二尺.设守备官一员,所领见在旗军四百六十七名,马一十二匹.分边沿长一十里三分,边墩一十三座,火路墩一十座,内五各烟,徐四岭极冲,通大虏.边外响水河,大营盘一带,皆酋首海不窳,莽禄等部落驻牧.本堡地当绝塞,密迩迩虏巢,往年零骑窃掠无时,不胜蹂躏之苦.款后虽边患稍息,然地极孤悬,军鲜应募,尺籍虽存,逋逃数多,且去该路颇远,有警猝难应援.存恤设防,均当加之意云.


云石堡图说
  本堡设自嘉靖三十八年,故土筑也.万历十年因山高无水,离边尚远,不便市场,故改建于王石匠河,砖包焉.周一里七分,高四丈一尺.设守备官一员,所领旗军五百四十三名,马二十七匹.分边一个四里三分零,市场一处,边墩二十一座,火路墩一十四座,内镇墙等墩极冲.边外马耳山,长沟一带,多罗土蛮等部落驻收.本堡旧堡凭山为险,缓急可守,今改建新堡,密迩市口,防御抚处虽视旧为便,但地势平旷,险非所据.且距威远四十里而遥,孤悬一隅,道路崎岖,转输不便,有警似为可虑.议者谓旧堡亦当存留以便应援,不为无见云.


威平堡图说
  本堡设自嘉靖四十五年,万历元年石包之,周一里四分,高三丈七尺.万历二十三年创修土堡一座,接连本堡.原设守备一员,缘无边责,故今改操守,所领见在旗军二百七十九名,马一十二匹,止管火路墩一十座,传烽收堡已耳.堡稍腹里,介威远,平虏之间,南北应援,所关亦重,广储刍粮以待各路客兵之需,此本堡所当预者焉.


祁家河堡图说
  本堡设自嘉靖四十一年,万历元年石包,周二里,高三丈五尺.设操守官一员所领见在旗军二百一十五名,马一十二匹,止管火路墩九座.本堡西藩威远,东蔽左卫,往来接济重有赖焉.第占役者多,除正兵之外,所遗老家无几,一切差遣工役独为苦累.非时加调停,破格存恤,将日困惫不可支矣.

  钦差总督宣大山西等处地方军务兼理粮饷太子少保兵部尚书兼都察院右副都御史杨时宁纂集.
  钦差巡抚大同地方赞理军务都察院右佥都御史张悌同纂.
  整饬大同左卫等处兵备山西按察司按察使樊东谟,分守冀北道兵备山西布政使司右参政兼佥事李芳,分巡冀北兵备道山西布政使司右参政兼佥事陈所学,整饬阳和兵备山西提刑按察司副使刘汝康同校正.

上一页 返回目录 下一页
 
当前页面没有留言. [显示留言板]